Dietetyk Wrocław

REGULAMIN KONKURSU „MOJA WIELKA METAMORFOZA Z METABOLIC BALANCE”

NA PROFILU FACEBOOK Z DNIA 29.09.2021 r. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest

Agnieszkę Stefaniak pełnomocnika Violetty Stefaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prestige Violetta Stefaniak, adres: ul. Objazdowa 46 lok. 9, 54-513, NIP: 8941944298, REGON: 020409191, reprezentowaną przez jej pełnomocnika – Agnieszkę Stefaniak, (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/agnieszkastefaniak.psychodietetyk/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną dla 1 Uczestnika konkursu.

2. Nagrodą w Konkursie jest indywidualny program przemiany materii Metabolic Balance w opcji Standard (Metabolic Balance – Agnieszka Stefaniak Psychodietetyk), łącznie z pakietem niezbędnych badań oraz zestaw wegańskich kosmetyków marki Constance Carroll. Wartość nagrody to 3000 zł.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. Zwycięzca musi uiścić na rzecz Organizatora kwotę należnego podatku w wysokości 300 zł (10% wartości nagrody), którą Organizator odprowadzi kwotę należnego podatku do Urzędu Skarbowego. Nagroda zostanie przekazana po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/agnieszkastefaniak.psychodietetyk/

2. Konkurs trwa od 29-09-2021 od godziny 9:00 do 29-11-2021 do godziny: 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. wysłanie zgłoszenia do organizatora za pomocą komunikatora Messenger lub adres mailowy Organizatora kontakt@agnieszkastefaniak.pl z opisaniem lub nagraniem filmu dlaczego właśnie Uczestnik powinien wziąć udział w Metamorfozie.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/agnieszkastefaniak.psychodietetyk/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. Każdy uczestnik, który zgłasza się do konkursu w przypadku wygrania nagrody głównej wyraża zgodę na udostępnienie niżej wymienionych danych zarówno dla Organizatora jak i na potrzeby stworzenia relacji z przebiegu metamorfozy na Stronie internetowej organizatora (www.agnieszkastefaniak.pl oraz na profilu społecznościowym Organizatora na Facebooku i Instagramie):

  • informację o wzroście i wadze wyjściowej oraz pomiarów w trakcie metamorfozy i po zakończeniu metamorfozy,
  • wykonanie zdjęć sylwetki, w tym zdjęć całej sylwetki oraz brzucha i ud (zarówno przed startem metamorfozy, w trakcie jak i na zakończenie programu)
  • wykonanie pomiarów ciała (brzuch, uda, biust) przed rozpoczęciem metamorfozy, w trakcie, jak i po zakończeniu programu,
  • umieszczenie wyników badań realizowanych przez program Metabolic balance, przed metamorfozą i po zakończeniu metamorfozy

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/agnieszkastefaniak.psychodietetyk/

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź  jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

“Konkurs na Facebooku z dnia 29.09.2021 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2021 r. i obowiązuje do 29.11.2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora.