Dietetyk Wrocław

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.agnieszkastefaniak.pl/sklep

Drogi Kliencie!

Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w moim Sklepie.

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które
obowiązują Ciebie i mnie podczas robienia zakupów.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze
mną poprzez dane wskazane w Regulaminie.

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

§2 DEFINICJE

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

§7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§9 REKLAMACJE

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

§13 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ
KONSUMENTA

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY
NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU
KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU
PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie
www.agnieszkastefaniak.pl/sklep i na odpowiednich podstronach po dokonaniu
rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze
Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

a. numer telefonu: 535-222-435

b. adres e-mail: kontakt@agnieszkastefaniak.pl

c. formularza kontaktowego dostępnego na stronie

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty
elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.

4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży
Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy
Regulamin.

5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin
przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może
utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na
trwałym nośniku lub wydruk.

6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest
akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego
akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich
przestrzegać.

7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o
charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu

b. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w
szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;

10. Nakazuje się:

a. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami
prawa;

b. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

c. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach
internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z
udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).

11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub
używając niepoprawnych danych osobowych.

12. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§2

DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Agnieszka Stefaniak prowadząca działalność
pod firma Prestige Violetta Stefaniak, pod adresem: Ul. Objazdowa 46/9,
54-513 Wrocław, NIP 894 194 42 98, REGON: 020409191 (zwaną dalej
„Administratorem”) zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu
i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą
umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca
dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru
zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art.
385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.

5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na
platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń
i produktów.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy
dostępny pod adresem www.agnieszkastefaniak.pl/sklep oraz na odpowiednich
jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i
zakupów określonych Produktów.

9. Produkt – produkty fizyczne i/lub elektroniczne
zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba
że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

10. Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie,
dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane
odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

11. Produkt fizyczny – produkt zakupiony w Sklepie,
dostępny wyłącznie w wersji fizycznej.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w
niniejszym Regulaminie.

14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą
którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w
ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

16. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu,
60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza,
nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług
płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości
opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495,
REGON 300523444.

17. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie
z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi
stosownymi przepisami prawa.

18. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem
dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy
odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego
Produktu.

19. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego (Internet).

20. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako
Ustawa.

22. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

23. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

24. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn.
zm.).

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w
sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób
niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty potrzebne są:

a. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;

b. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej
obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla
Firefox, Safari, Google Chrome;

c. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania,
modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez
Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4

PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 

1. W Sklepie www.agnieszkastefaniak.pl/sklep dostępne są następujące
Produkty:

a. E-booki,

b. Konsultacje on-line

2. W ofercie Sklepu są również Produkty wykonywane na indywidualne
zamówienie Klienta.

3. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować
się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.

4. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem, zostanie on
przygotowany na jego indywidualne zamówienie.

5. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie
z Klientem.

6. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne
znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.

§5

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu
odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych
wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie
wskazana w opisie Produktu).

2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien
podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach
Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do
koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany
Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać
dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie
kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej
stronie.

3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu
o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i
kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania
zamówienia.

4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do
płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.

5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w
formularzach następujących danych:

a. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,

b. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

c. numeru telefonu,

d. adresu e-mail,

e. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest
niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

f. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

g. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie
przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty

h. za zamówienie.

6. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie
checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych po
przekierowaniu na odpowiednią podstronę.

7. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe
informacje o dostarczeniu przesyłki.

8. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać
wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w
Sklepie.

9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk
„Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie
danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów,
jak również co do formy płatności.

10. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość,
iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej
Sprzedawcy zapłaty.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta
zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego
regulaminu.

12. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności,
dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.

13. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres
mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

14. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez
Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z
Regulaminem.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w
przypadku:

a. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak
wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

b. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w
przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§6

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami
brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy
prawne (w tym podatek VAT).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych
w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów,
przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania
Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia,
które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie
sumują się.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu
proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w
Regulaminie;

b. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za
pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co
najmniej numer Zamówienia;

c. kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart płatniczych. Autoryzacja i przewarzanie danych osobowych
odbywa się za pośrednictwem danego banku;

5. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany po
otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę,
jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje
przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§7

DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

1. Wysyłka Produktów elektronicznych nastąpi do 2 godzin od momentu
przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy przesyłka elektroniczna.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia
adres e-mail.

4. W przypadku Produktów elektronicznych e-booków wysyłka Produktu do
pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie
po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w
opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku
przedsprzedaży danego Produktu). Dostawa zamówionych Produktów
elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta
Klienta.

5. W przypadku wyboru konsultacji online, Sprzedawca skontaktuje się z
Klientem w celu ustalenia terminu.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas
wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym
Sprzedawcy.

7. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to
zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie
3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót,
niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega
anulowaniu.

8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.

§8

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi
drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez
Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą
elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny
zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki
newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki
newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w
polityce prywatności.

4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na
rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do
Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto
założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny
zapłaconej za dany Produkt.

5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz
rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.

6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje
związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie
hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto
zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.

7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z
Produktów elektronicznych. W przypadku zakupu jedynie Produktów fizycznych
nie jest to konieczne.

8. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego, dostęp do Konta Klienta,
następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.

9. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie
nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas
nieokreślony.

10. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W
każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub
utracenia poprzedniego.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w
związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz
zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub
pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta
przed rozwiązaniem umowy.

15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub
pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z
ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta
postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy
Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub
postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz
przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz
dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je
podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z
rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające
prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia
techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego
zasobów.

16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych
w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

17. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w
każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie
natychmiastowym z ważnych powodów.

18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do
wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

19. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące
Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub
uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych,
które zamówił.

§9

REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu
art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów
zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy
o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady
w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną
lub prawną.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta
(imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot
reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z
reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca
wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na
adres e-mail składającego reklamację.

7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia
reklamacji.

8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą
telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat
procesu jej rozpatrzenia.

9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi
Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak
i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

10. W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z
korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w
niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis
zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację
problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do
niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w
terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować
termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy
znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy
Produktu.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w następujących przypadkach o świadczenie usług, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
(szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).

7. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt
wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo
do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona
przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie
wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas
składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient potwierdzi jej
otrzymanie.

§11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących
Przedsiębiorcami.

2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na
podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność
Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na
utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również
drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres
e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem
niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi
stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego
do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku
do Sprzedawcy.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika
Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać
czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w
takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go
Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo
samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez
Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy
(Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz
kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w
przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Przedsiębiorcy.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12


POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który
dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a
ustawy o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu,
będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą
Konsumenta tj. m.in.:

a. Usług świadczonych drogą elektroniczną

b. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

c. Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach
konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy
Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu
dotyczące Przedsiębiorców.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin
podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień
wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny
formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane
potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a
ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu
przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym
samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia
warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze
stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§13

WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 

1. Produkty fizyczne dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich
i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub
posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w
szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.

3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu fizycznego lub
elektronicznego w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie,
Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów
Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej
przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci
Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie,
na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne
wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

5. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty elektroniczne oraz
usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną
Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej,
bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu
umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z
Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji:

a. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez
cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta)
utrzymywanej przez Sprzedawcę,

b. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i
doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu
Produktu,

c. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie
wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym
dysku twardym.

7. Licencja, o której mowa w ust. 6 jest ważna przez czas trwania dostępu
do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania
licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano
inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z
tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez
Klienta.

8. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i
jego części:

a. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,

b. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem
publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

c. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

9. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w
szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na
platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom
niepowołanym/trzecim.

10. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek
rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści
albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów
prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może
także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu
poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

11. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z
wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną
zgodę Sprzedawcy.

12. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w
szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf,
doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).

§14

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Agnieszka Stefaniak
prowadząca działalność pod firma Prestige Violetta Stefaniak, pod adresem:
Ul. Objazdowa 46/9, 54-513 Wrocław, NIP 894 194 42 98, REGON:  020409191
(zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z dokumentem wygenerowanym z
systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje
zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem
możesz się używając poniższych danych: e-mail:
kontakt@agnieszkastefaniak.pl, numer telefonu: 535-222-435 lub pisemnie na
adres Administratora.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie
będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a
Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego
Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia
i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy
(realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania
Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących
celach i na następujących podstawach prawnych:

a. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(obowiązek wynikający z przepisów prawa);

b. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności
elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do
zawarcia i/lub wykonania umowy);

c. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

e. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
wykonania umowy);

f. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

g. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które
mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);

i. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

j. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach
związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych
interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i
realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a
także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte,
chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na
innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim,
jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu
informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca
usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej,
podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu
internetowego, itp.

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców
różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane
Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w
związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub
częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane
przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one
przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i
bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji
Europejskiej,

b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),

c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy
organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient
wyraził zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania
dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego
danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym,
jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie
obowiązujące przepisy prawa.

9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli
podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że
Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają
wpływ na prawa i wolności Klienta.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w
związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych
usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i
modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych
osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz
polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§15

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w
związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania
mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość
m.in. do:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na
stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest
pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą
na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom
właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego i właściwością ogólną.

 

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi
wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin
wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na
podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu
okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i
naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie
wskazanego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania
cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o
ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).